صفحه اصلي > خدمات پرستاری > معرفی پرستاری دانشگاه 
معرفی پرستاری دانشگاه
 

                                                 

                                       

                                   

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر عناوین شغلی در دسته بندی زیر قرار می گیرند:

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان قديمي ترين،فراگیرترین وتاثیر گزارترین دانشکده پرستاری حال حاضر كشور با برخورداری از بیشترین تعداد و مطلوب ترین هرم اعضای هیئت علمی و آموزشی توانمند و مجرب و با برخورداری از بیشترین تعداد دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در همه گرایش های مصوب علاوه بر مسئوليت ها و وظايف گسترده و عميق آموزشي, پژوهشي و خدماتی بعنوان واحدی از دانشگاه مادر که نماد آموزش عالي كشور بر تارک درخشان آن می درخشد،  وظيفه حفظ و ارتقائ جايگاه علمي حرفه پرستاری اين مرز و بوم را نیز برعهده دارد.

گروه های آموزشی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل:

گروه پرستاری داخلی جراحی وعلوم پایه: دارای 7 نفر استادیار،1نفر دانشیار،1 نفر استاد ،6 نفر مربی عضوهیات علمی، 14 نفر کارشناس آموزشی می باشد.

گروه پرستاری بهداشت جامعه وسالمندی: دارای 1نفر استاد ،1 نفر استادیار ،3 نفر کارشناس آموزشی و2 نفر مربی می باشد.

گروه پرستاری کودکان و:NICU دارای2 نفر استادیار ،1 نفر دانشیار ، 3 نفرمربی عضو هیات علمی،2 نفر کارشناس آموزشی می باشد.

گروه روان پرستاری: دارای 2نفر استادیار ،1نفر مربی و 1 نفر کارشناس آموزشی می باشد.

گروه پرستاری ویژه ومدیریت پرستاری: دارای1 نفر استاد، 5 نفر استادیار،1 نفر دانشیار،4 نفر کارشناس آموزشی و 1نفر مربی می باشد.

گروه پرستاری بهداشت مادر و کودک: دارای 1نفر عضو هیئت علمی،1 نفر مربی و3 نفر کارشناس آموزشی می باشد.

گروه بهداشت باروری وبارداری زایمان: دارای 7 نفر استادیار،6 نفر مربی و2 نفرکارشناس آموزشی می باشد.

 

                                                      معاونت درمان

 

 پرستاران شاغل در واحد مدیریت امور پرستاری معاونت درمان شامل:

     مدیرامورپرستاری دانشگاه

 کارشناس مسئول کنترل کیفی:1 نفر                      

کارشناسان کنترل کیفی:2 نفر

کارشناس مسئول آموزش وتوانمندسازی پرسنل :1 نفر             

کارشناس مسئول آمار و نیروی انسانی:1 نفر                              

کارشناس آمار ونیروی انسانی:2 نفر

کارشناس مسئول آموزش به بیمار :1 نفر                                   

کارشناس آموزش به بیمار :1نفر

کارشناس پژوهش:1نفر                                                    

مسئول دفتر:1نفر

                                                          بیمارستان ها

در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آمار کلی پرستاران در عنوان های شغلی مختلف شامل:

مدیرخدمات پرستاری:13 نفر                            

 سوپروایزر بالینی:129 نفر

سوپروایزرآموزش به بیمار:15 نفر                       

سوپروایزرآموزشی:16 نفر

سوپروایزر کنترل عفونت : 15 نفر

سرپرستار:296 نفر

پرستار:  3315 نفر                                     

کاردان وکارشناس اتاق عمل :253 نفر

کاردان وکارشناس بیهوشی:338 نفر      

 ماما:271 نفر

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر گرایش های شاغلین در دسته بندی زیر قرار می گیرند:

پرستاری(کاردان ،کارشناس،کارشناس ارشد ودکترا) - اتاق عمل وبیهوشی(کاردان ،کارشناس) - مامایی (کاردان ،کارشناس، کارشناسی ارشد ودکترا)  - دیپلم پرستاری(بهیاری)

در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ،254 نفر پرستار با تحصیلات کارشناس ارشد و10 نفرپرستار با تحصیلات دکترا مشغول به کار می باشند.

 

 

 

             
امتیازدهی