انواع خدمات شامل پیوند قلب، پيوند کبد، پيوند کلیه، پيوند مغز استخوان و پيوند ریه می باشد که در بیمارستانهای این دانشگاه ارائه می شود.