اندیکاسیون: پیوند قلب برای بیماران نارسائی احتقانی قلب ، بیماریهای عروق کرونر ،کاهش کارآئی بطن چپ و کاردیو میوپاتی ایسکمیک یک درمان خوب وموثر است.

شرایط اهداء:

     1- گيرنده و اهدا كننده عضو بايد از نظر گروههاي خوني و آنتي ژنها با هم سازگار باشند.

     2- علاوه بر تأييد شرايط جسمي گيرنده و اهدا كننده عضو توسط پزشك معالج ، اندازه، سلامت و سن عضو اهدايي نيز بايد در نظر گرفته شود.

      

بیمارستانهای دارای بخش پیوند قلب دانشگاه: بیمارستان امام خمینی(ره)- بیمارستان دکتر شریعتی