صفحه اصلي > خدمات بالینی > پوست > بیمارستان رازی 
بیمارستان رازی
 

بخش مردانبخش پوست مردان
يكي از بخش هاي تخصصي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي است. اين بخش آموزشي بوده و توسط اساتيد هيئت علمي گروه پوست علوم پزشكي تهران اداره مي شود.

۱) روند پذيرش دراين بخش ازطريق درمانگاه پوست ودرمانگاه اورژانس است.

۲) اين بخش از شنبه تا چهار شنبه ظرفيت پذيرش ۴ بيمار جهت  تزريق بيو لوژيك را دارد كه  بعد از اتمام تزريق و در صورت صلاحديد پزشك مرخص مي شوند.

۳) چهار بيماري پمفيگوس- پسوريازيس- حساسيت دارويي و درماتيت از رايج ترين بيماري هاي بستري در اين واحد است.

اين بخش شامل شش اتاق ۳ و ۴ تخته و دو اتاق ايزوله جهت بستري  بيماران است.

بيماران با تشخيص هاي زير از جمله بيماري هايي هستند كه در بخش پوست مردان بستري مي شوند:

پمفيگوس ولگاريس-  پمفيگوس فولياسه- پمفيگوس سيكاتريس- بولوز پمفيگوييد- پسوريازيس- اگزماي عفوني- عفونت هاي قار چي - حساسيت هاي دارويي - ليكن پلان مايكوزيس فونگوئيد-هيدرو ادنيت چركي- سندروم بهجت- اريتم مولتي فرم- سندروم استيون جانسون- درماتيت سبوريك- لوپوس اريتماتوز- پيتريازيس روبلا پيلاريس- اريترودرمي- كهير انژيوادم-اسكلرودرمي-ليشمانيوز- زونا

بخـش زنـان

                                              

 بخش پوست زنان يكي از بخش هاي تخصصي  بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي است. اين بخش آموزشي بوده و توسط اساتيد هيئت علمي گروه پوست علوم پزشكي تهران اداره مي شود.

۱)  روند پذيرش دراين بخش ازطريق درمانگاه پوست ودرمانگاه اورژانس است.

۲) اين بخش از شنبه تا چهار شنبه ظرفيت پذيرش ۴ بيمار جهت  تزريق بيو لوژيك را دارد كه به صورت سرپايي بعد از اتمام تزريق، در صورت صلاحديد پزشك مرخص مي شوند.

۳) چهار بيماري پمفيگوس- پسوريازيس- حساسيت دارويي و درماتيت از رايج ترين بيماري هاي بستري در اين واحد است.

۴) اين بخش پذيراي بيماران خردسال (كودكان) نيزمي باشد.

اين بخش شامل:

        -  پنج اتاق چهار تخته و دو اتاق ايزوله جهت بستري بیماران عفوني بیمارانی كه نياز به مراقبت ويژه د ارند است.

         -  يك اتاق چهار تخته جهت بستري بيماراني كه به‌صورت سرپايي تزريق داروهاي بيولوژيك دارند اختصاص داده‌شده است.

بيماران با تشخیص‌های زير ازجمله بیماری‌هایی هستند كه در بخش پوست زنان بستري می‌شوند:

پمفيگوس ولگاريس-  پمفيگوس فولياسه- پمفيگوس سيكاتريسل- بولوز پمفيگوييد- پسوريازيس- اگزما -عفونت هاي قار چي -حساسيت هاي دارويي - ليكن پلان مايكوزيس فونگوئيدوس- كهير انژيوادم- اسكلرودرمي- ليشمانيوز- زونا- هيدرو ادنيت چركي- سندروم بهجت- اريتم مولتي فرم- سندروم استيون جانسون- درماتيت سبوريك- لوپوس اريتماتوز- پيتريازيساريترودرم - سلوليت واسكوليت پانيكوليت