واحد فراهم آوری اعضا، یک واحد دانشگاهی است که در راستای تأمین عضو، بافت و سلول برای بخشهای پیوند فعالیت می نماید.

این دانشگاه سه واحد فراهم آوری در بیمارستان های امام خمینی(ره)، دکتر شریعتی و سینا دارد.

   دانلود فایل : آمار و نمودار فراهم آوری 1397.pdf           حجم فایل 333 KB