این مرکز از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز نموده و  از 1164مورد مرگ مغزی معرفی شده به این مرکز، تعداد زیادی عضو، بافت و سلول فراهم آوری شده و در اختیار بخشهای پیوند دانشگاه قرار گرفته است.

رئيس واحد:خانم دكتر مهدوي مزده
مدير اجرايي: آقاي دكتر بهرامي نسب

اعضاي تيم:
دكتر ميترا مهدوي مزده
دكتر حسن بهرامي نسب
دكتر اميرحسين توكلي
دكتر عباس خدادادي
نيلوفر تيرگر
تعداد پرسنل:۵