این مرکز از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز نموده و  از 1286 مورد مرگ مغزی معرفی شده به این مرکز، تعداد زیادی عضو، بافت و سلول فراهم آوری شده و در اختیار بخشهای پیوند دانشگاه قرار گرفته است.

رئيس واحد: جناب آقای دکتر سیدامیر حسین توکلی
مدير اجرايي: خانم نیلوفر تیرگر

اعضاي تيم:
دکتر علیرضا حیدری روچی
دکتر احمدرضا صادقی

دكتر اميرحسين توكلي

نيلوفر تيرگر
تعداد پرسنل:4