این مرکز فعالیت خود را از سال 1386 شروع کرده و تاکنون از 471بیمار مرگ مغزی معرفی شده به این مرکز تعداد زیادی عضو جهت پیوند در اختیار بخشهای مربوطه قرار گرفته است.
رئيس واحد:آقاي دكتر پورمند
مدير اجرايي: خانم دكتر دهقاني
اعضای تیم:

 دکتر غلامرضا پورمند

دکتر ساناز  دهقانی

مریم  پورحسین

محسن  همتی

فریبا حیدری

زهرا  قاسم نژاد

عادل عادلی پور

رضا آسیابی

سحر خاوری

آقای ابوذر  جزایری

خانم فاطمه محمدی

گلی عبدی

آقای مهدي  پاکزاد

        زينب منصوري
تعداد پرسنل:14
 تعداد تخت: 1