این مرکز فعالیت خود را از سال 1386 شروع کرده و تاکنون از 618 بیمار مرگ مغزی معرفی شده به این مرکز تعداد زیادی عضو جهت پیوند در اختیار بخشهای مربوطه قرار گرفته است.
رئيس واحد:آقاي دكتر دهقانی
اعضای تیم:

 

دکتر ساناز  دهقانی

مریم  پورحسین

محسن  همتی

فریبا حیدری

پوران فتحی

عادل عادلی پور

رضا آسیابی

سحر خاوری

آقای ابوذر  جزایری

خانم فاطمه محمدی

گلی عبدی

آقای مهدي  پاکزاد

        زينب منصوري
تعداد پرسنل:14
 تعداد تخت: 2