صفحه اصلي > خدمات بالینی > عفونی > مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره ) 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )
 


نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس  بخش

سرپرستاربخش

تعداد کارکنان

عفونی زنان

ساختمان :عفونی

طبقه :دوم

ضلع :-

28

دکتر رسولی نژاد

خانم سقا نژاد

14

عفونی مردان

ساختمان :عفونی

طبقه :اول

ضلع :-

29

دکتر رسولی نژاد

خانم مهاجر

15