صفحه اصلي > خدمات بالینی > طب تسکینی > مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره ) 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

 طب تسکینی

خیابان فرصت - بن بست ماه


 

 8

 دکتر طهماسبی

 خانم احمدی

 9