صفحه اصلي > خدمات بالینی > زایمان > مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره ) 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان بخش

 اورژانس زایمان و POST PARTUM

 ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 14

 

 خانم نیکخواه