صفحه اصلي > خدمات بالینی > زایمان > بیمارستان جامع زنان ارش 
بیمارستان جامع زنان ارش
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان بخش

 زنان و زایمان  ( نرگس)

 ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 25

 

 خانم حسنی خیری