صفحه اصلي > خدمات بالینی > زایمان > بیمارستان ضیائیان 
بیمارستان ضیائیان
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

بلوک زایمان

 

ساختمان :اصلی

طبقه :دوم

ضلع :شمالی

 

8

 

دکترتفرشی

خانم ترابی

20