صفحه اصلي > خدمات بالینی > زایمان > بیمارستان یاس 
بیمارستان یاس
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان بخش

 زنان وزایمان ( یاسمن)

 ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 22

 

خانم شاهمرادی