صفحه اصلي > خدمات بالینی > کودکان > اطفال - خون 
اطفال - خون
 

سرپرستار بخش

رئیس بخش   خون

تعداد تخت

آدرس

خانم شعبانی را د

دکتر کوچک زاده

20

طبقه

ساختمان