صفحه اصلي > خدمات بالینی > BMT 
BMT
 

نام بخش

طبقه   

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

BMT(1)


9

 

خانم موسوی

 BMT(2)

 

9

 

خانم شهریاری

 BMT(3)

 

10

 

خانم حسینی

 BMT(4)

 

 7

 

 خانم عبدلی