صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > برونکوسکوپی 
برونکوسکوپی
 

نام واحد

آدرس

تعداد تخت

رییس واحد

سرپرستارواحد

برنکوسکوپی

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 3

 

 خانم رضایی