صفحه اصلي > خدمات بالینی > اطلاعات تجمیعی 
اطلاعات تجمیعی
 

نوع بخش ویژه

نام بیمارستان

تعداد تخت

ICU جنرال

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره)

37

مجتمع بیمارستانی امیر اعلم

14

دکتر شریعتی

10

سینا

25

بهارلو

24

ضیاییان

12

یاس

7

آرش

7

فارابی

4

مجموع

140

ICUداخلی

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره)

4

دکتر شریعتی

7

مجموع

11

ICU اعصاب

مجتمع  بیمارستانی امام خمینی ( ره )

7

دکتر شریعتی

8

سینا

6

مجموع

21

ICU مسمومین

 

بهارلو

8

مجموع

8

ICU قلب باز

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )

8

دکتر شریعتی

19

مرکز طبی کودکان

7

مرکز قلب تهران

40

مجموع

81

CCU

مرکز قلب تهران

72

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )

13

مجتمع بیمارستانی امیر اعلم

11

دکتر شریعتی

10

سینا

16

بهارلو

20

ضیائیان

14

مجموع

156

NICU

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )

30

دکتر شریعتی

10

آرش

16

کودکان بهرامی

12

مرکز طبی کودکان

12

یاس

10

مجموع

90

PICU

مرکز طبی کودکان

10

کودکان بهرامی

10

مجموع

 

20

 

NICUقلب باز

مرکز طبی کودکان

8

مجموع

8

ICUپیوند

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره)

4

مجموع

4

ICUاورژانس

سینا

12

مرکز طبی کودکان

9

مجموع

21