صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > آندوسکوپی > مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره ) 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )
 

نام واحد

آدرس

تعداد تخت

رییس واحد

سرپرستارواحد

 آندوسکوپی

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 3

 

 خانم هادی پور