صفحه اصلي > خدمات بالینی > پست پارتوم > بیمارستان یاس 
بیمارستان یاس
 

 


نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

 پست پارتوم(  یاسمن )

ساختمان :اصلی

طبقه :4

ضلع :شرقی

 

 22

 دکتر نیرومنش

 خانم شاه مرادی

 25