صفحه اصلي > خدمات بالینی > اتاق عمل 
اتاق عمل
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

 اتاق عمل

ساختمان :اصلی

طبقه :3

ضلع :غربی

 

 10

 دکتر داوری

 خانم رقیمی

 27