صفحه اصلي > خدمات بالینی > اتاق عمل > بیمارستان یاس 
بیمارستان یاس
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

 اتاق عمل

ساختمان :اصلی

طبقه :3

ضلع :غربی

 

 10

 دکتر داوری

 خانم رقیمی

 60