صفحه اصلي > خدمات بالینی > اتاق عمل > مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره) 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره)
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

اتاق عمل (1)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

3

 

خانم حیدری

 

اتاق عمل (2)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

3

 

خانم مکتوبی

 

اتاق عمل(3)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

3

 

خانم نادم

 

اتاق عمل (4)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

3

 

خانم حاتمی

 

اتاق عمل (5)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

3

 

خانم نبی ییان

 

اتاق عمل (6)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

3

 

خانم شهریاری

 

اتاق عمل (7)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

3

 

خانم مهدی اقایی

 

اتاق عمل (کانسر)

ساختمان :کانسر

طبقه :هم کف

ضلع :_

 

5

 دکتر عمرانی پور

خانم اعتبار

 

اتاق عمل(ولیعصر)

ساختمان :

طبقه :

ضلع :

 

15

 

خانم جعفری