صفحه اصلي > خدمات بالینی > اتاق عمل > بیمارستان آرش 
بیمارستان آرش
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

اتق عمل جنرال

ساختمان :اصلی

طبقه :1

ضلع :غربی

 

4

دکتر حسینی

خانم کاظمی

42

اتاق عمل لاپاراسکوپی

ساختمان :اصلی

طبقه :زیر زمین

ضلع :جنوب شرقی

 

 2

دکتر عسگری

خانم مروتی

9