صفحه اصلي > خدمات بالینی > اتاق عمل > مجتمع بیمارستانی امیر اعلم 
مجتمع بیمارستانی امیر اعلم
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

اتاق عمل جراحی

ساختمان :قدیم

طبقه :1

ضلع :شمالی

 

3

دکتر رضایی

خانم کنی

7

اتاق عمل ENT

ساختمان :جدید

طبقه :1و2

ضلع :

 

7

دکتر متصدی زرندی

خانم اخمدوند

24

اتاق عمل (مروستی )

ساختمان :مروستی

طبقه :5

ضلع :

 

4

دکتر متصدی زرندی

خانم قنبری راد

10