صفحه اصلي > خدمات بالینی > عفونی > بیمارستان کودکان بهرامی 
بیمارستان کودکان بهرامی
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

عفونی

ساختمان :درمانی

طبقه :سوم

ضلع :شرقی

 

17

دکتر رهبری منش

خانم جواهری

17