صفحه اصلي > خدمات بالینی > اتاق عمل > بیمارستان کودکان بهرامی 
بیمارستان کودکان بهرامی
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

اتاق عمل

 

ساختمان :درمانی

طبقه :اول

ضلع :غربی

 

2

 

دکترملائیان

خانم حیدری نسب

12