صفحه اصلي > خدمات بالینی > اتاق عمل > بیمارستان ضیائیان 
بیمارستان ضیائیان
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

اتاق عمل

 

ساختمان :اصلی

طبقه :اول

ضلع :شمالی

 

7

 

دکتررضایی

خانم خدابنده لو

31