صفحه اصلي > خدمات بالینی > پست پارتوم > بیمارستان ضیائیان 
بیمارستان ضیائیان
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

POST PARTUM

 

ساختمان :اصلی

طبقه :دوم

ضلع :شمالی

 

12

 

دکترتفرشی

خانم ترابی

31