صفحه اصلي > خدمات بالینی > سالمندان > بیمارستان ضیائیان 
بیمارستان ضیائیان
 نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

سالمندان

 

ساختمان :سوم

طبقه :دوم

ضلع :شرقی

 

9

 

دکتروهابی

خانم عزیزی

14