صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > آندوسکوپی > مجتمع بیمارستانی امیر اعلم 
مجتمع بیمارستانی امیر اعلم
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

آندوسکوپی گوارش

ساختمان :قدیم

طبقه :همکف

ضلع :غربی

 

5

 

دکتراسحاق حسینی

خانم مقدم

2