صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > پیوند > پیوند کلیه 
پیوند کلیه
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

پیوند کلیه

ساختمان : اصلی

طبقه :چهارم

ضلع :جنوب غربی

 

7

 

دکتر کاظمینی

خانم عدل ور

10