بيمار نيازمند پيوند براي ثبت نام، با توجه به نوع عضو پيوندي به مراكز ذيل مراجعه مي نمايد:

 

نوع پيوند
بيمارستان
آدرس
محل و زمان مراجعه
پيوند كليه
 
 
امام خمینی(ره)
انتهاي بلوار كشاورز
بخش پيوند كليه- خانم رشيدي و خانم درفشي- هر روز بجز پنج شنبه ها
دكتر شريعتي خيابان كارگر شمالي درمانگاه نفرولوژي-خانم حاتميان- هر روز  بجز پنجشنبه ها از ساعت3تا6بعدازظهر
 سينا ميدان حسن آباد واحد فراهم آوري اعضا- خانم پور حسيني- هر روز
پيوند قلب امام خميني(ره) انتهاي بلوار كشاورز بخش پيوند قلب- خانم زرگزان- هرروز بجز پنجشنبه ها
دكتر شريعتي خيابان كارگر شمالي بخش پيوند قلب- خانم پيغمبرزاده و خانم احمدي- هرروز صبح بجز پنجشنبه ها
پيوند كبد امام خميني(ره) انتهاي بلوار كشاورز ساختمان مغز و اعصاب- طبقه ششم-درمانگاه پيوند- دكتر همراهي- روزهاي يكشنبه تا سه شنبه
پيوند ريه امام خميني(ره) انتهاي بلوار كشاورز

درمانگاه ريه- دكتر ابطحي ،سه شنبه ها ساعت 12- دكتر اسدي، هرروز

پيوند مغز استخوان دكتر شريعتي خيابان كارگر شمالي بخش پيوند مغز استخوان- خانم زماني- هرروز بجز پنجشنبه ها
وليعصر(عج) انتهاي بلوار كشاورز بخش پيوند مغز استخوان- آقاي نظام الديني- هر روز

همچنين جهت پيوند از فرد زنده به انجمن حمايت از بيماران كليوي به آدرس و شماره تلفن زير مراجعه مي نمايد:


آدرس:ميدان وليعصر- نرسيده به طالقاني- كوچه فرهنگ حسيني- پلاك 36


شماره تماس: 88942570