همراه بيمار پيوندي بعد از انجام عمل پيوند با توجه به بيمارستاني كه در آن عمل پيوند انجام شده است با در دست داشتن مدارك ذيل جهت دريافت معرفي نامه دارويي به كارشناس پيوند واحد بيماري هاي خاص معاونت درمان مراجعه مي نمايد:
1)      فرم تكميل شده دهنده و گيرنده عضو از بيمارستان
2)     اصل نسخه دارويي
جهت دريافت داروهاي مايكوفنولات مفتايل( سل سپت) و سيكلوسپورين(سانديمون) معرفي نامه دائم صادر مي شود و جهت دريافت داروهاي سيروليموس(راپاميون) و تاكراليموس(پروگراف) معرفي نامه موقت شش ماهه صادر شده و تمديد آن بر عهده دانشگاه استان محل سكونت بيمار    مي باشد.
لازم بذكر است معرفي نامه هاي فوق براي داروخانه هلال احمر صادر مي شود.