این بخش از سال ۱۳۷۲ شروع به کار کرده است و تا پايان آذر ماه سال 98، 216 مورد پیوند قلب انجام شده است.

رئيس بخش:آقاي دكترماندگار                                                                                      
سرپرستار بخش: خانم یوسفی                                                               
اعضاي تيم:
آقاي دكتر ماندگار                                                                      
رويا قاسمي
دكتر اسداله عميدشاهي
دكتر محمد جبلي
دكتر جمشيد باقري
دكتر محمودرضا سرزعيم
ميترا حق پرست
فاطمه احمدي
شهلا ور كياني
زهرا بهره ور
منيره مقصودي                                                                
فرانك عباسي
نسيم شيخ نصير
ام البنين اسماعيلي
بنفشه سهامي
زهرا سادات پيغمبرزاده
ثريا ابراهيمي
محبوبه كشتكار
شهناز سليميان
اهام پاگرد
محمد كريم خاني
شهرام عليخاني
مرتضي ارديبي
محمدحسين ترابي
اميرحسين حسن زاده
رويا راحت لويي
عبداله برق بان
شهريار ميرآقايي
تعداد پرسنل:۴۰
 تعداد تخت: ۴
آمار پيوند: 213 عمل جراحي پيوند