این بخش از سال ۱۳۶۹شروع به کار کرده است که تا پايان آذر ماه سال 98، 2514 پیوند کلیه انجام شده است.

رئيس بخش:آقاي دكتر نادري
سرپرستار بخش: خانم عدل ور
اعضای تیم:
بيهوشي( دكتر شعيبي- دكتر يكتا)
نفرولوژي( دكتر گنجي- دكتر اميني- دكتر حاكمي- دكتر سليمانيان- دكتر يعقوبي)
تعداد پرسنل:۸
 تعداد تخت: ۷