این بخش از سال ۱۳۶۹شروع به کار کرده است که تا پايان خرداد ماه سال 97، 2386پیوند کلیه انجام شده است.

رئيس بخش:آقاي دكتر نادري
سرپرستار بخش: خانم نيازمند
اعضای تیم:
بيهوشي( دكتر شعيبي- دكتر يكتا)
نفرولوژي( دكتر گنجي- دكتر اميني- دكتر حاكمي- دكتر سليمانيان- دكتر يعقوبي)
تعداد پرسنل:۸
 تعداد تخت: ۷
آمار پيوند: 2386عمل جراحي پيوند