این بخش از سال۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز نموده است و تعداد کل پیوند ها تا پايان شهریور ماه سال 97، 2303 مورد می باشد
رئيس بخش:آقاي دكتر پورمند
سرپرستار بخش: خانم امين زاده
اعضای تیم:
دكتر پورمند- دكتر مهرساي- دكتر گوران- دكتر نيكو بخت- دكتر رازقي- دكتر رهبر- دكتر اقصايي فرد- دكتر رحيم زاده- دكتر دهقاني- مريم پورحسين- دكتر سليماني

تعداد پرسنل:۱۲

 تعداد تخت: ۱۰
آمار پيوند: 2303 عمل جراحي پيوند