اولین مورد پیوند مغز استخوان در ایران در سال ۱۳۶۹ در بیمارستان شریعتی انجام گرفت. و از آن تاریخ تا پايان شهریورماه سال ۹۶،حدود ۶۱۷۳ مورد پیوند مغز استخوان در این مرکز انجام شده است.
رئيس بخش:آقاي دكتر قوام زاده
سرپرستار بخش: خانم موسوی
 اعضاي تيم:
 دكتر اردشير قوام زاده
خانم موسوي
دكتر محمد واعظي
دكتر كامران زاده
دكتر حميديه
دكتر ولي زاده
دكتر علي مقدم
دكتر جهاني
دكتر بهار
دكتر بهفر
خانم شهرياري
خانم بصيرپناه
خانم جليل وند
تعداد پرسنل:۱۶۰
 تعداد تخت: ۴۰
آمار پيوند: ۶۰۶۴ عمل جراحي پيوند