اولین پیوند ریه در سال ۱۳۷۹ در این مرکز انجام گرفت و تعداد پيوند انجام شده تا پايان آذر ماه سال 98، به 26 مورد رسیده است.

رئيس بخش:آقاي دكتر ابطحی
سرپرستار بخش: خانم حیدری
اعضای تیم:
جراحي(دکتر محمدباقر رحیم - دکتر حمیدرضا داوری - دکتر حسین احمدی  - دکتر شهاب رفیعیان 
دکتر بخشنده - دکتر ارشادی)

 

بيهوشي(دکتر میر اسکندری - دکتر صابری - دکتر ال محمد)

 داخلي ريه(دکتر ابطحی - دکتر صفوی - دکتر اسدی - د کتر فیروزبخش)

قلب(دکتر طاووسی - دکتر ستارزاده)

عفوني(دکتر داوودی- دكتر صالحي)  

مغز و اعصاب(دکتر تفاخری)

 هماهنگ كننده(خانم پیروی- خانم عاشوري)

تعدادپرسنل:۱۰
 تعداد تخت: ۴