این بخش از سال 1377شروع به کار کرده و تعداد پیوندهای انجام شده آن تا پايان آذر ماه سال 98به 347 مورد رسیده است.

 رئيس بخش:آقاي دكتر صالحي

 سرپرستار بخش: خانم نگهبان

 اعضای تیم:

 دکتر مهرداد صالحی- دکتر علیرضا بخشنده- دکتر رویا ستارزاده- دکتر صابری - زهرا نادم (سرپرستار اتاق عمل)- فاطمه نگهبان (سرپرستار جراحي قلب و آي سي يو)- فاطمه زرگران (منشي)- فرزانه صدری (سوپروايزر پيوند)

 تعداد پرسنل:۳۷

  تعداد تخت: ۱۸

آمار پيوند: 334 عمل جراحي پيوند