این مرکز از سال ۱۳۸۵ شروع بکار کرده است و تا پايان خرداد ماه سال 97، حدود 502مورد پیوند مغز استخوان انجام شده است.   

رئيس بخش:آقاي دكتر صفايي نودهي
سرپرستار بخش: آقاي نظام الديني
اعضای تیم:
استاف( طاهره اسدنيا)

پرستاران( رقيه رنگي- ناهيد پورسليماني- يگانه زندي- سهيلا حسن نيا- مژده تنها معافي- مريم فكري زاده- مهين مولايي)

بهيار( فريده امري عليشاه)

كمك بهيار( مريم حكيم- سولماز احدي)

تعداد پرسنل:۱۸
 تعداد تخت: ۶
آمار پيوند: 502عمل جراحي پيوند