این مرکز از سال ۱۳۸۵ شروع بکار کرده است و تا پايان آذر ماه سال 98، حدود 595 مورد پیوند مغز استخوان انجام شده است.   

رئيس بخش:آقاي دكتر صفايي نودهي
سرپرستار بخش: آقاي نظام الديني
اعضای تیم:
استاف( طاهره اسدنيا)
 
پرستاران( رقيه رنگي- ناهيد پورسليماني- يگانه زندي- سهيلا حسن نيا- مژده تنها معافي- مريم فكري زاده- مهين مولايي)
 
بهيار( فريده امري عليشاه)
 
كمك بهيار( مريم حكيم- سولماز احدي)
 
تعداد پرسنل:۱۸
 تعداد تخت: ۶