این بخش از سال ۱۳۸۰ کار خود را آغاز نموده است و تعداد پیوند انجام شده تا پايان آذر ماه سال 98، 1041مورد می باشد.

رئيس بخش:آقاي دكتر جعفريان
سرپرستار بخش: خانم ايراجيان
اعضای تیم:
جراحي(دکتر جعفریان- دکتر دشتی - دکتر سلیمی-دکتر معینی)
 كارديولوژيست(دکتر ستارزاده- دکتر لارتی)  
نفرولوژي(دکتر عباسی) 
ريه(دکتر اسدی) 
عفوني(دکتر احمدی نژاد- دكتر غياثوند)
 دندان پزشك(دکتر مانی فر) 
متخصص گوارش و كبد(دکتر نصیری طوسی) 
بيهوشي(دکتر مکارم- دکتر محرری- دكتر نجفي)  
راديولوژي(دکتر رکنی- دكتر صابري- دكتر ايوبي يزدي- دكتر سلحشور) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پاتولوژي(دکتر آزموده اردلان- دکترميري- دكتر شاه سياه)
روانپزشك(دکتر نجاتی صفا)
پزشكان هماهنگ كننده(دکتر طالبیان- دکتر همراهی)
كورديناتور(خانم ایراجیان-خانم جهان )
تعداد پرسنل:۹
 تعداد تخت: ۱۶