صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > جداسازی سلولی > بیمارستان دکتر شریعتی 
بیمارستان دکتر شریعتی
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

جدا سازی سلولی

ساختمان :اورژانس

طبقه :دوم

ضلع :جنوب غربی

 

6

 

دکتر علی مقدم

خانم ملک محمدی

3