صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > دیالیز > بیمارستان دکتر شریعتی 
بیمارستان دکتر شریعتی
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

دیالیز

ساختمان : اصلی

طبقه :زیر زمین

ضلع :شمال غربی

 

11

 

دکتر گنجی

خانم قیروانی

12