صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > دیالیز > مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره ) 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره )
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

دیالیز

ساختمان : شماره 2

طبقه :دوم

ضلع :غربی

 

30

 

دکتر پزشکی

خانم  جهانمردی

18