صفحه اصلي > خدمات با تکنولوژی بالا > پیوند > مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره) 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره)
 

نام بخش

آدرس

تعداد تخت

رییس بخش

سرپرستار بخش

تعداد کارکنان

پیوند کلیه

ساختمان : شماره 2

طبقه :سوم

ضلع :غربی

 

14

 

دکتر خاتمی

خانم خدادادی

12