صفحه اصلي > خدمات بیمارستانی مادر و نوزاد > معرفی واحد مادر،نوزاد و مامایی 
معرفی واحد مادر،نوزاد و مامایی
 رییس اداره سلامت مادر، نوزاد و مامایی:

دکتر افسانه تهرانیان: عضو هیئت علمی دانشگاه،استادیار و فلوشیپ آنکولوژی زنان ، رئیس بخش جراحی بیمارستان جامع بانوان آرش    تلفن داخلی: 1074    

کارشناسان:
الهه خالو نظری: کارشناس مادران، تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش مامایی        تلفن داخلی: 1073     
مژگان اکبری: کارشناس مادران،  تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت باروری        تلفن داخلی:1074

لیدا احمدی: کارشناس  نوزادان،  ترویج تغذیه با شیر مادر،تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی   تلفن داخلی: 1046

ریحانه اسمعیلی:کارشناش برنامه ترویج زایمان طبیعی و ناباروری،   تحصیلات:کارشناس ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی   تلفن داخلی:1086

شرح وظایف:
• اجرای برنامه سطح بندی خدمات مامایی، پی گیری مداخلات و نظارت بر حسن انجام آن
• 
پی گیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها
• 
اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ مادر باردار
• 
اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری ناتال
• 
پایش ثبت اطلاعات موالید و مرگ و میر پری ناتال در سامانه پورتال وزارت متبوع
• 
نظارت بر اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم، احیاء نوزاد و مراقبت آغوشی
• 
پی گیری موارد اعزام نوزادان پره ترم و high risk از مراکز درمانی
• 
پیگیری اجرای برنامه غربالگری نوزادان بستری در مراکز درمانی
• 
ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین
• 
استخراج و بررسی آمار سزارین مراکز درمانی
• 
نظارت بر بهینه سازی بلوک های زایمان مطابق با استانداردهای بیمارستان های دوستدار مادر
• 
همکاری در اجرای برنامه اعتباربخشی بیمارستانها
• 
برگزاری کمیته های ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، احیاء نوزاد، مراقبت آغوشی، مرگ و میر مادر، مرگ و میر پری ناتال و ترویج تغذیه با شیر مادر