صفحه اصلي > اعتبار بخشی > تعریف اعتبار بخشی 
تعریف اعتبار بخشی
 

اعتبا ربخشی بیمارستانی  ،برنامه ملی

 مقدمه

اعتبا ربخشی (Accreditation ) ابزاری در بهبود ارائه خدمت شمرده میشود که در زمینه های مختلف اعم از محورهای درمانی ، آموزشی و ... بکار گرفته میشود. در این دیدگاه  ابزار تنبیهی و بازدارندگی های قانونی معیار اصلی نبوده و اساساً موضوعات در جایگاه ارائه مشاوره و بررسی هر موضوع در زمینه منحصر بفرد خود معنا میشود والبته ناگزیر در اجرا ،پیامدهایی برای مرکز یا موضوع اعتباربخشی متعاقب اجرا اعم از تشویقی ، محدودیت زا یا برنامه های ارتقایی خواهد داشت.

هدف از اجرای برنامه های اعتبا ربخشی بیمارستانی ( Hospital Accreditation ) ایجاد اعتماد عمومی ار وجود و اجرای بهینه فرایندهای درمانی دانسته شده است به نحوی که بشکلی هدفمند ایمنی بیمار ، همراهان و کارکنان  و نیز بهبود مستمر کیفیت خدمت را همواره مد نظر داشته باشد.