صفحه اصلي > اعتبار بخشی > تاریخچه اعتبار بخشی در ایران 
تاریخچه اعتبار بخشی در ایران
 

تاریخچه درایران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران از سال 1386 در راستای عمل به ماوریت خود در اعمال نظارت و حصول اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ،ایمن و مبتنی بر شواهد ،جایگزینی مدل اعتباربخشی بجای ارزشیابی را در دستور کار خود قرار داد.

مطالعات از منابع بین المملی و نیز طی فرایندهای بومی سازی برنامه  با اجرای بسته های کارشناسی وزین و با همراهی گروههای مختلف بین المملی و داخلی من جمله کارشناسان و مدیران   وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت پذیرفته و پس از اجرای پیلوت نهایتاً اولین پکیج از استانداردهای اعتبا ربخشی بیمارستانی در سال 1389 ابلاغ  گردید.

این مهم گامی موثر در شروع برنامه ای ملی با رویکرد نزدیکی به استانداردهای بین المللی شمرده شده و بالضرورت در دوره هایی با بهره از تجربیات بعنوان نسل  دوم و سوم  اعتباربخشی ملی ایران بازنگری گردید. این بازنگری  دراستانداردها و بالطبع دراجرا  نتایجی رو به ارتقا ء را نمایان می کند.