صفحه اصلي > اعتبار بخشی > نسل اول اعتبار بخشی 
نسل اول اعتبار بخشی
 
<![if gte mso 9]> <![endif]>

نسل اول تکیه بر ارائه مستندات و زیر ساخت

در اولین دوره واولین گام  به جهت فاصله گرفتن از فضای برنامه های ارزشیابی (ذ الگوی روتین گذشته ) ، تدوین دوره گذر به برنامه جدید و فراهم آوری زیر ساخت های لازم ، در برنامه های آموزشی و اجرایی مراکز تشویق به  بررسی زیر ساخت و تنظیم مستندات  پایه شدند و اجرای اعتباربخشی نیز ناگزیر بر همین مبنا شکل گرفت .

طبق دستوراعمل ابلاغی ،بیمارستانها اعم از دولتی ، آموزشی ، خیریه  و خصوصی در رده های  عالی ،یک مثبت ،یک ، دو ، سه و غیر قابل ارزیابی رده بندی و معرفی گردیدند.

 نسل اول  در دانشگاه علوم پزشکی تهران: فارغ از ایفای نقش موثر در برنامه کشوری ، حوزه معاونت درمان با برگزاری دوره های آموزش برای همه رده ها بصورت میدانی  ، عملیاتی و نظری  سعی در معرفی برنامه و همراهی مراکز کرد و نتیجه حصول رده های ذیل  و اخذ گواهینامه های مربوطه شد:


درجه  مکتسبه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در نسل اول اعتبار بخشی


تعداد بیمارستان

درجه مکتسبه اعتبار بخشی

ردیف

9

یک عالی

1-

10

یک مثبت

2

8

یک

3-

4

دو

4-

 

-

سه

5-

-

زیر استاندارد

6-