صفحه اصلي > اعتبار بخشی > نسل دوم اعتبار بخشی 
نسل دوم اعتبار بخشی
 

<![if gte mso 9]> <![endif]>

نسل دوم مستند به اسناد و فرآیندها

با بهره گیری از تجربیات اجرای برنامه اول ،بازنگری محتوا و شیوه اجرایی مطابق با ضرورتهای پیشرفت برنامه ، انجام و منجر به سوق برنامه به جایگاهی فراتر از مستندسازی و این بار با رویکرد موثرتری در اجرا برمبنای مستندات قبلی شد. در این مرحله از تاثیر پذیری درجه بیمارستان از اتکای صرف به مستندات  ، تا حد امکان پرهیز و دوره گذر به سمت اعتباربخشی عملکردی ( Functional ) طراحی گردید. دراین مرحله رده های عالی ، یک ، دو ، سه و غیر قابل قبول برای بیمارستانها تعریف شد.

نسل دوم در دانشگاه علوم پزشکی تهران : با تکیه بر اندوخته های دوره های قبل تلاش شد که رویکرد مستند سازی با  برنامه های مدون آموزشی و اجرایی در راستای استراتژی های جدید وزارت متبوع تلاش شد بیمارستانها در برنامه های درمانی به سمت و سوی اجرایی کردن برنامه ها یمدون هدایت شوند که نتیجه با توجه به تغییر اساسی رویکرد برنامه به شرح ذیل منجر به صدور گواهینامه گردید: